Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 31 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie darowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przyj?cie w formie darowizny nieruchomo?ci po?o?onej w Braniewie przy ul. Botanicznej, stanowi?cej dzia?k? oznaczon? w ewidencji Nr 10/16 o powierzchni 1386 m2, zabudowan? pa?acem biskupa Teodora Potockiego tzw. Domem Konwertytów.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przyj?cia darowizny, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 640 razy (w tym z UWM 16 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa